KROTRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

realizuje projekt pt.  „Usprawnienie relacji B2B dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu informatycznego”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Celem projektu jest znaczące usprawnienie relacji B2B pomiędzy firmą Krotrans Logistics Sp. z o. o. i jej partnerami biznesowymi – dostawcami usług transportowych z jednej strony, i odbiorcami usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych z drugiej.

Przedsięwzięcie polega na zakupie i wdrożeniu innowacyjnego systemu informatycznego, który obejmie wszystkie obszary i stanowiska w firmie Krotrans Logistics Sp. z o. o., oraz niezbędnego sprzętu informatycznego, gwarantującego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemu. Zostaną także przeprowadzone niezbędne szkolenia dla pracowników obsługujących system.

Dzięki wdrożeniu nowego systemu firma uzyska możliwość sprawniejszej, szybszej i odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata obsługi logistycznej i transportowej, a tym samym podniesie swoją konkurencyjność w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Krotrans Logistics sp. z o.o. dzięki wdrożeniu zaawansowanego, innowacyjnego systemu informatycznego, który usprawni funkcjonowanie procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą i jego partnerami.

EFRR_POZIOM_kolor

Wartość projektu: 930 458,10 PLN brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 340 191,00 PLN